АВТО-МОТО ТЕМА 

Търсят кандидати за 2 млн. лв. субсидии за електромобили

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отправи нова, шеста по ред покана по схемата за насърчаване използването на електромобили. По нея могат да кандидатстват централната администрация и нейните териториални подразделения, както и общините. Набирането на формуляри за кандидатстване започва днес и е с краен срок на приемане на документи 1 април 2019 г.

Поканата е в рамките на Инвестиционната програма за климата (ИПК) по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства.

От общия размер на средствата за финансиране на проекти в размер на 2 млн. лв. остатъчният ресурс за разплащане (в това число и по изпълнявани проекти към 31.12.2018 г.) е 1,440 млн. лв. ИПК се финансира със средства от ранните търгове на емисии на парникови газове. Изпълняват се политиките по опазване на околната среда в три направления – подобряване качествата на атмосферния въздух, намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване на нивата на шумовото замърсяване в населените места.

Според условията за кандидатстване безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство, независимо от цената, на която се купува.

Бенефициентите избират доставчик чрез обществена поръчка. Финансирането по проектите в размер на:

– 20 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места);

– 10 000 лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места);

– 20 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева;

– 30 000 лева за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N1;

– 40 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

До момента са отправяни пет покани за прием на документи по схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства и са подадени 53 проектни предложения. От тях са окончателно изпълнени 20 проекта, като изплатената субсидия е в размер на 480 000 лв. По изпълнените проекти са закупени 22 изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места) и 4 хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места). Ползватели на закупените електромобили по 15 от изпълнените проекти са общински администрации, а по 5 – дирекции/структури от централната администрация на 5 министерства. В процес на изпълнение са проектите на още 17 бенефициента, които ще бъдат изплатени през 2019 г. след избор на изпълнител и доставка.

Всички документи за кандидатстване са публикувани в раздел „Документи“ към програмата „Инвестиционна програма за климата – електромобили“, на сайта на НДЕФ http://ecofund-bg.org

Добри примери по схемата:

1. Община Габрово – за нуждите на служителите и гостите на Етнографския музей на открито – „Етъра“, във връзка със събитията на територията на комплекса и съвместните му инициативи с читалищата от цялата област;

2. Община Гоце Делчев – ще се ползва от Домашен социален патронаж за разнос на храната на над 400 потребители, сред които хора в неравностойно положение, както и от общинската администраци;

3. Столична община – за нуждите на Столичния инспекторат за връзка с 24 районни инспектората.

4. По последната покана за прием Община Казанлък планира закупуване на нов изцяло електрически автомобил и надстройка за поливане за поддръжка на паркове, зелени площи и пешеходни алеи.

5. По последната покана за прием формуляр за кандидатстване подаде и администрацията на Народното събрание за закупуване на 3 хибридни електрически превозни средства, Категория М1, за транспорт на ръководствата на парламентарните групи и парламентарните комисии, народните представители и служителите от администрацията на парламента.

Споделете или харесайте в социалните мрежи:

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ