Home » България » Колега на загиналия пилот: Политиците убиха майор Терзиев! Престъпници!
Ñîôèÿ (9 þíè 2021) Ïðîäúëæàâà îïåðàöèÿòà ïî òúðñåíå è ñïàñÿâàíå íà ïèëîòà íà ñàìîëåò "ÌèÃ-29", êîéòî èç÷åçíà òàçè íîù ïðè èíöèäåíò ïî âðåìå íà òàêòè÷åñêîòî ó÷åíèå ñ áîéíè ñòðåëáè "Øàáëà - 21". Ïèëîòúò íà èçòðåáèòåëÿ å ìàéîð Âàëåíòèí Òåðçèåâ îò 3-à àâèàöèîííà áàçà Ãðàô Èãíàòèåâî íà äëúæíîñò íà÷àëíèê íà ùàá íà åñêàäðèëà. Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà: 3-à àâèàöèîííà áàçà Ãðàô Èãíàòèåâî(ÂØ)

Колега на загиналия пилот: Политиците убиха майор Терзиев! Престъпници!

Сподели новината

Това е откровението на един колега на пилота майор Валентин Терзиев, от Авиобаза „Граф Игнатиево“, поместено във фейсбук страницата на базата. Откровение, пълно с тъга, гняв, и безпомощност заради бездействието на политическата класа и безотговорното и отношение към Българската армия.

Ето цялото писмо, без редакторска намеса: 

„ТЪГУВАМ!

А наверно тъгуват и всички, които по една, или друга причина са свързани с Българската армия. Ще ми се да вярвам, че тъгува и всеки българин.

Да, когато си направил и невъзможното и си изпълнил с чест и достойнство своя дълг пред род и родина можеш да се чувстваш горд.

За съжаление майор Терзиев не може да се зарадва на своя успех – „Поразяване на въздушна цел“ в сложна обстановка.

Равнозначен ли е този полет на полет във военна обстановка и свалянето на противников самолет? Да, равнозначен е!

Ето защо, аз Димитър Димитров, като негов колега го обявявам за ГЕРОЙ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Да, аз нямам право на това, но в моето сърце и душа неистово звучи – „Герой, Герой!“

Кажете моля ви, не е ли майор Терзиев съвременният Списаревски? Та той свали „въздушна цел“ с цената на живота си и това той би направил и във военна обстановка.

Героите се раждат и живеят сред нас, но защо по дяволите не искаме да ги видим, не желаем да им отдадем заслуженото внимание и уважение докато сме рамо до рамо с тях, докато се радваме и възхищаваме на техният успех?!

Аз имам отговор на този въпрос.

Защото всеки войн днес живее с мисълта за дълг пред родината и нито пилота, матроса, мотострелковака, танкиста, артилериста и така до последният войник в строя, не се изживяват в герои. Всеки един от тях е честен, скромен, етичен и горд българин. Това е ценностната система на истинските българи, а всички ли българи носят тези качества?

Не и тези българи са българските политици, които повече от тридесет години се изживяват на патриоти, демократи, либерали, социалисти, но какво направиха за българската армия? Едно голямо НИЩО. Да, нищо, защото армия от която имаха респект не една съседска държава, нашите политици я превърнаха в пародия на армия.

И днес някакви „политици“ Ненчевци, Тагаревци, вместо да сведат глава, имат наглостта да ни убеждават, че техниката нямала съвместимост с натовските стандарти.

Господа „политици“ не липсата на съвместимост уби нашия ГЕРОЙ ТЕРЗИЕВ, убихте го вие, с вашето безотговорно отношение към Българската армия! Вие дължите отговори пред баща, майка съпруга и невръстното дете на ГЕРОЯ майор Терзиев, но вие няма да отговорите на техните въпроси, а както обичайно ще се скриете зад техните командири и няма да признаете собствената си вина, защото както е казал Ботев:

„И всекимо добро струва,…само знайте за парата“.

Господа самозвани политици запомнете!

Кръвта на всеки един български войн е по – скъпа от кръвта на всички вас, които тридесет години лазехте по гърбовете на доблестните войни, само и само да се доберете до властта и в момента, в който си я присвоихте по нечестен начин, забравяхте своите обещания и клетви.

За първи път днес видях сълзи в очите на един човек от властта – министъра на отбраната. А когато видиш сълзи в очите на един мъж, следва да сведеш глава.

Емоция, пренебрежително ще каже някой.

Да, емоция е да заплачеш, да, емоция е и да се радваш, емоция е и да беснееш от безпомощността да изпълниш своята мисия – Защитник на родните простори.

Но точно в тази безпомощност, породена от вашето бездействие и злоупотреба с власт се роди нашият ГЕРОЙ днес.

Вие, политици, сте отговорни за гибелта на ГЕРОЯ!

Вие сте отговорни за състоянието на Българската армия!

Вие сте безлични, алчни и безотговорни хора, оперирани от съвест и чест!

Вие следва да застанете на подсъдимата скамейка и аз ви обвинявам в бездействие и злоупотреба с власт и в което състояние вие се превръщате автоматично в престъпници.

За ГЕРОЯ на Република България майор ВАЛЕНТИН ТЕРЗИЕВ, който свали „противникова цел“ с цената на живота си ПОКЛОН, ДЪЛБОК ПОКЛОН!“

Какво мислиш по темата?
Сподели новината

About 1DEN.BG Новините

1ден - 1den.bg съществува от 2016-та година, като се старае да предлага само истината на своите читатели. Чисти новини, такива каквито са, без цензуриране. Освен това се стараем да запазим и мненията на читателите, такива каквито са, реални, неподправени и също без да бъдат цензурирани. Ние държим на прозрачността и истината. Заповядайте прочетете полезна информация и тук: 365novini.com - Водещите новини ; Ko4.bg - С рогата напред ; Swoman - Мода, съвети, клюки и рецепти - Всичко за жената