in ,

Неда Николова: С тези политици сме в задънена улица

256x144
Ñîôèÿ (17 ìàé 2017) Ïàðëàìåíòúò ãëàñóâà ðåøåíèå çà îòïóñêàíå íà äúðæàâíè ïàðè÷íè íàãðàäè çà îñîáåíè çàñëóãè êúì áúëãàðñêàòà äúðæàâà è íàöèÿòà ñïîðåä.  äíåâíèÿ ðåä çà ðàáîòàòà íà ïàðëàìåíòà å âêëþ÷åí è îò÷åò çà äåéíîñòòà íà ÁÒÀ çà 2016 ãîäèíà. Íà ñíèìêàòà: ïðåäñåäàòåëÿò íà Ïàðëàìåíòà Äèìèòúð Ãëàâ÷åâ(äÿñíî), Âîëåí Ñèäåðîâ, Öâåòàí Öâåòàíîâ(2ëÿâî) è Âàëåíòèí Êàñàáîâ. Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà: Âëàäèìèð Øîêîâ (ÂØ)

Опитвам се да разбера Слави…ами човека е прав..в една къща как се живее в мир и разбирателство..6 семейства,ако банята,кухнята,пералнята е една и има само едно кранче за вода..

Тези семейства всички претендират,за собственост и не могат да излъчат тартор,който да наложи ред.Ами..то няма живот бе хора…Сутрин ще се избият кой да иде пръв до тоалетна..после тази що пере тъкмо сега..Ами другата колко часа ще готви ..другите кога?Жените се скубят мъжете се напиват..после се сбиват…къщата изгаря…

Та какъв парламент,какво правителство при тези обстоятелства.Човека иска да работи,а другите му казват как няма да стане!Ами те чудесата са в приказките.Стига сте плюли или хвалили…Истината е,че с тези политици сме в задънена улица и една от най-ограбените държави в ЕС.

Неда Николова,фейсбук

Споделете тази публикация с вашите приятели!

Какво мислиш?

Публикувано от 1DEN.BG

FB IMG 1630302899435

Димитър Станков: Появиха се двама, които не приемат телефонни обаждания

2112557282

Георги Георгиев: БСП влиза в историята!