Home » Свят » Първа по рода си европейска стратегия за отбранителна промишленост

Първа по рода си европейска стратегия за отбранителна промишленост

Сподели новината

Европейската комисия и върховният представител представиха първата по рода си Европейска стратегия за отбранителната промишленост на равнището на ЕС и предложиха амбициозен набор от нови действия в подкрепа на конкурентоспособността и готовността на отбранителната промишленост.

Преди две години необоснованата и продължаваща агресивна война на Русия срещу Украйна отбеляза завръщането на конфликта с висока интензивност на нашия континент. Европейската стратегия за отбранителната промишленост (ЕСЗД) определя ясна дългосрочна визия за постигане на отбранителна промишлена готовност в Европейския съюз. Като първо незабавно и централно средство за изпълнение на стратегията, Европейската комисия представя законодателно предложение за Европейска програма за отбранителна промишленост (EDIP) и рамка от мерки за гарантиране на навременната наличност и доставка на отбранителни продукти.

В стратегията се очертават предизвикателствата, пред които понастоящем е изправена европейската отбранителна технологична и индустриална база (ЕОТИБ), но също така и възможността да се използва пълният ѝ потенциал, и се очертава посока за следващото десетилетие. За да се повиши европейската отбранителна промишлена готовност, държавите членки трябва да инвестират повече, по-добре, заедно и европейски. За да се подпомогнат държавите членки при постигането на тези цели, Европейската стратегия за отбранителната промишленост представя набор от действия, насочени към:

– Подкрепа за по-ефективно изразяване на търсенето на държавите членки в областта на колективната отбрана. Това ще се основава на съществуващите инструменти и инициативи, като например плана за развитие на способностите (ПРС), координирания годишен преглед на отбраната (КГПО) и постоянното структурирано сътрудничество (ПСС). Той ще бъде подкрепен чрез стимулиране на сътрудничеството между държавите членки на етапа на възлагане на обществени поръчки за отбранителни способности;

– Осигуряване на наличието на всички отбранителни продукти чрез по-отзивчива ЕОТИБ при всякакви обстоятелства и времеви хоризонт. Ще бъдат подкрепени инвестициите на държавите членки и европейската отбранителна промишленост в разработването и пускането на пазара на бъдещите съвременни отбранителни технологии и способности. Предлагат се също така мерки, за да се гарантира, че ЕОТИБ разполага с това, от което се нуждае дори в кризисни периоди, като по този начин се увеличава сигурността на доставките за ЕС;

– Гарантиране, че националните бюджети и бюджетите на ЕС подкрепят с необходимите средства адаптирането на европейската отбранителна промишленост към новия контекст на сигурността;

– Интегриране на културата на отбранителна готовност във всички политики, по-специално чрез призив за преразглеждане на кредитната политика на Европейската инвестиционна банка тази година;

– Развиване на по-тесни връзки с Украйна чрез участието ѝ в инициативи на Съюза в подкрепа на отбранителната промишленост и стимулиране на сътрудничеството между ЕС и украинската отбранителна промишленост;

– Обединяване на усилията с НАТО и нашите стратегически, единомислещи и международни партньори и по-тясно сътрудничество с Украйна.

Стратегията определя показатели, насочени към измерване на напредъка на държавите членки към промишлена готовност. Държавите членки се приканват да:

– Възлагане на обществени поръчки за най-малко 40 % от отбранителното оборудване в дух на сътрудничество до 2030 г.;

– Да гарантира, че до 2030 г. стойността на търговията в областта на отбраната в рамките на ЕС представлява най-малко 35 % от стойността на пазара на ЕС в областта на отбраната;

– Да постигнат стабилен напредък към възлагане на обществени поръчки за най-малко 50 % от своя бюджет за обществени поръчки в областта на отбраната в рамките на ЕС до 2030 г. и 60 % до 2035 г.

Европейската програма за отбранителна промишленост (EDIP) е новата законодателна инициатива, която ще премине от краткосрочни спешни мерки, приети през 2023 г. и завършващи през 2025 г., към по-структурен и дългосрочен подход за постигане на отбранителна промишлена готовност. Това ще гарантира непрекъснатост на подкрепата за европейската отбранителна технологична и промишлена база, която ще съпътства бързото ѝ адаптиране към новата реалност.

EDIP включва както финансови, така и регулаторни аспекти. EDIP ще мобилизира 1,5 милиарда евро от бюджета на ЕС за периода 2025—2027 г., за да продължи повишаването на конкурентоспособността на ЕОТИБ. Финансовата подкрепа по EDIP ще разшири по-специално интервенционната логика на EDIRPA (финансова подкрепа от бюджета на ЕС за компенсиране на сложността на сътрудничеството между държавите членки на етапа на възлагане на обществени поръчки) и ASAP (финансова подкрепа за отбранителната промишленост, увеличаваща производствения им капацитет), за допълнително насърчаване на инвестициите от ЕОТИБ. EDIP ще подкрепя също така индустриализацията на продукти, произтичащи от съвместни действия в областта на научноизследователската и развойна дейност, подкрепяни от Европейския фонд за отбрана. Бюджетът на EDIP може да се използва и за създаване на фонд за ускоряване на трансформацията на веригите на доставки в областта на отбраната (FAST). Този нов фонд ще има за цел да улесни достъпа до дългово и/или капиталово финансиране за МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, които индустриализират отбранителните технологии и/или произвеждат отбранителни продукти. Бюджетът на EDIP също така ще засили сътрудничеството на ЕС с Украйна в областта на отбранителната промишленост и ще подкрепи развитието на нейната отбранителна промишлена и технологична база. За тази цел EDIP би могла евентуално да получи допълнително финансиране от неочакваните печалби от блокираните руски държавни активи (при условие че Съветът вземе решение по предложение на върховния представител).

Що се отнася до регулаторните аспекти, EDIP предлага нови решения. Тя ще предостави нова правна рамка — структурата на Европейската програма за въоръжаване (SEAP), за да се улесни и разшири сътрудничеството между държавите членки в областта на отбранителното оборудване, при пълно взаимно допълване с рамката на ПСС. Това включва и режим за сигурност на доставките на отбранително оборудване в целия ЕС, който ще гарантира постоянен достъп до всички необходими отбранителни продукти в Европа и ще осигури рамка за ефективно реагиране на евентуални бъдещи кризи в доставките на отбранителни продукти. Освен това EDIP ще позволи стартирането на европейски проекти от общ интерес в областта на отбраната с потенциална финансова подкрепа от ЕС. И накрая, EDIP предлага да се създаде управленска структура, в която държавите членки да участват пълноценно, за да се гарантира цялостна съгласуваност на действията на ЕС в областта на отбранителната промишленост (Съвет за готовност в областта на отбранителната промишленост).

Една по-силна и по-отзивчива европейска отбранителна промишленост ще бъде от полза за държавите членки и в крайна сметка за гражданите на ЕС. Това ще бъде от полза и за ключовите партньори на ЕС, включително НАТО и Украйна.

Жозеп Борел, върховен представител и заместник-председател на ЕК, заяви: "Бруталната агресивна война на Русия срещу Украйна върна войната с висока интензивност в Европа. След десетилетия на недостатъчно изразходване на средства трябва да инвестираме повече в отбраната, но трябва да го направим по-добре и заедно. Силната, устойчива и конкурентоспособна европейска отбранителна промишленост е стратегически императив и предварително условие за повишаване на нашата отбранителна готовност. Трябва също така да засилим военната си подкрепа за Украйна, включително като подкрепяме нейната отбранителна промишлена база. Настоящата стратегия бележи промяна на парадигмата към Съюз, който е силен участник в областта на сигурността и отбраната и по-добър партньор, в съответствие с целите на Стратегическия компас."

ВИЖТЕ ПЪЛНАТА И ОРИГИНАЛНАТА СТАТИЯ ТУК

Какво мислиш по темата?
Сподели новината

About 1DEN.BG Новините

1ден - 1den.bg съществува от 2016-та година, като се старае да предлага само истината на своите читатели. Чисти новини, такива каквито са, без цензуриране. Освен това се стараем да запазим и мненията на читателите, такива каквито са, реални, неподправени и също без да бъдат цензурирани. Ние държим на прозрачността и истината. Заповядайте прочетете полезна информация и тук: 365novini.com - Водещите новини ; Ko4.bg - С рогата напред ; Swoman - Мода, съвети, клюки и рецепти - Всичко за жената

Твоят коментар